El Consell Esportiu

pallars_sobira

El Consell esportiu del Pallars Sobirà és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’ activitat física i esportiva.

Té com a objectiu principal el foment i la promoció de l’ esport en edat escolar de caràcter no obligatori fora d’ horari lectiu.

És una agrupació esportiva formada per centres o associacions escolars, clubs, associacions i federacions esportives; entitats esportives municipals o Ajuntaments i Consell Comarcal del Pallars Sobirà, dedicats al foment, promoció i organització de l’ activitat esportiva en edat escolar, dins l’ àmbit territorial de la comarca del Pallars Sobirà, d’acord amb els criteris d’ organització territorial de Catalunya. El règim intern s’ adequarà als principis de representativitat i d’ organització interna democràtica.